Všeobecné obchodné podmienky

Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvný vzťah medzi Amrita s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim sa riadia obsahom objednávky odoslanej kupujúcim z webovej stránky www.amrita.sk, týmito obchodnými podmienkami. Otázky, ktoré nie sú v tomto dokumente upravené, sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, o čom bude kupujúci informovaný.
 3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2016.

Ochrana osobných údajov GDPR

Ak si mojím zákazníkom, príjemcom liečenia zdarma, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zveruješ mi svoje osobné údaje. Tým zodpovedám za ich ochranu a bezpečie. Prečítaj si, ako sú chránené a aké zásady a práva sa ich týkajú v súvislosti s GDPR (Európske nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca

Amrita s.r.o., Bartoňova 13, 811 03 Bratislava, Slovensko, IČO:46620028, DIČ: 2023493989, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo 80790/B, zastúpená mnou ako konateľkou: Hana Slaninková.

Prevádzkujem webové stránky www.amrita.sk, www.healingamrita.com. Tvoje osobné údaje spracovávam ako správca, čo znamená že určujem, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovávateľov, ktorí so spracovávaním budú pomáhať.

Ako ma môžeš kontaktovať

Ak sa budeš chcieť v priebehu spracovania na mňa obrátiť, môžeš ma kontaktovať na tel. čísle +421 903 797 188, alebo e-mailom na: amrita@amrita.sk

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca tvojich osobných údajov splňujem všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR nasledovne:

 • Budem spracovávať tvoje osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožním ti a budem ťa podporovať v uplatňovaní a plnení tvojich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríš sám, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Tvoje osobné údaje (fakturačné údaje a kontaktné údaje) nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy (napríklad poskytnutie služby spojenej s energetickým liečením, seminárov a služieb s tým súvisiacimi, zasielanie prístupu do online kurzov atď. ).

 • Vedenie účtovníctva

Ak si mojím zákazníkom, tvoje osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonným povinnostiam pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • Marketing – zasielanie newsletterov

Tvoje osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáš v e-maili a kedy ich najčastejšie otváraš, využívam za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak si mojím zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že ťa moje pozvánky na liečenia, novinky a tipy z oblasti liečenia a transformácie, osobnostného rozvoja a články pre vedomé žitie zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie si mojím zákazníkom, zasielam ti tieto newslettery iba na základe tvojho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia.

V oboch prípadoch môžeš tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu

Pokiaľ narazím na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, súvisiacu s mojím oborom, rada ti jeho prácu v e-maili odporučím. Toto robím na základe tvojho súhlasu, a to po dobu, kým sa sám odhlásiš. Tento súhlas sa dá kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

 • Fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Iba na základe tvojho súhlasu môžem využiť tvoje fotografie, referencie, spätné väzby a podobne, a to do doby, kým súhlas sám neodvoláš.

Tvoje osobné údaje si ponechávam po dobu behu premlčaných lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prehliadaní mojich webových stránok zaznamenávam tvoju IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíš a z ktorej stránky prichádzaš a tiež či prichádzaš vďaka niektorému z mojich affiliate partnerov. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu, affiliate a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu ti môžem poskytnúť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe tvojho súhlasu.

Moje webové stránky sa dajú prehliadať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov, pretože používanie cookies môžeš na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Koho využívam pre spracovanie

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupné na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc. so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupné na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu tvojich osobných údajov.

Predávanie osobných údajov tretím osobám

K tvojim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovávanie špecializujú a ich práca je v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

SmartSelling - aplikácia pre komunikáciu, web a fakturáciu, prevádzkový systém
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics

Honza Tipmann – web administrátor
Peter Lengyel - účtovník

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovávateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem ti však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovávateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Tvoje práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máš viaceré práva. Ak budeš chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktuj ma prostredníctvom e-mailu: amrita@amrita.sk

Máš právo na informácie, ktoré je plnené aj touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžeš kedykoľvek vyzvať a ja ti doložím v lehote 30 dní, aké tvoje osobné údaje spracovávam a prečo.

Pokiaľ sa u teba niečo zmení, alebo zistíš, že sú tvoje osobné údaje neaktuálne či neúplné, máš právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžeš využiť ak sa domnievaš, že spracovávam tvoje nepresné údaje, domnievaš sa, že uskutočňujem spracovanie nezákonne, ale nechceš všetky údaje zmazať alebo pokiaľ si vzniesol námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžeš rozsah osobných údajov alebo účely spracovania. Napríklad odhlásením sa z newsletteru obmedzuješ účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.

Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by si chcel svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – iba s tým rozdielom, že ti informácie dodám v strojovo čitateľnej podobe. Tu tiež potrebujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Tvojím ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na teba zabudnúť, ale pokiaľ si to budeš želať, máš na to právo. V takom prípade vymažem všetky tvoje osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu ťa budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Pokiaľ máš pocit, že s tvojimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máš právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak najprv budeš o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s pozvánkou na liečenie aury zdarma, inšpiráciou, článkami či produktmi a službami ti zasielam, ak si môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie si, posielam ti ich iba na základe tvojho súhlasu. V oboch prípadoch môžeš ukončiť odber mojich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si ťa uistiť, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať tvoje osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie tvojich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez tvojho súhlasu nebudú tvoje osobné údaje vydané žiadnej ďalšej tretej strane.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24.5.2018.